Politica de confidențialitate și termeni de utilizare

Politica de confidențialitate

Vă mulțumim pentru că ați accesat Website-ul pensiunea-paco.ro (denumit în cele urmeaza „Website-ul” sau „Societatea”), având alias-urile, dar nelimiat la www.pensiunea-paco.ro sau pensiunea-paco.ro

În România, datele cu caracter personal sunt protejate conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”, „Regulamentul”).

DECLARAȚIE – COLECTAREA DATELOR ȘI SCOPUL ACESTORA:

Este posibil să vă colectăm şi să vă prelucrăm datele personale în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale care ne revin faţă de Dumneavoastră, gestionării şi administrării conturilor Dumneavoastră (dacă este cazul), recrutării şi dezvoltării personalului, sau în scopul asigurării conformităţii cu legislaţia în vigoare. Dacă v-aţi declarat de acord cu o astfel de utilizare, vă vom folosi informaţiile şi pentru a vă oferi produse şi/sau servicii despre care credem ar putea fi de interes pentru Dumneavoastră

PACO RESTAURANT S.R.L. cu adresa în Cluj-Napoca, str. B.P. Hașdeu, nr. 55, având CIF RO 219648 și Numărul de îmatriculare la Registrul Comerțului J12/2633/1991, județul Cluj, România, denumita în continuare („Societatea”), în calitate de operator de date, prin prezenta Politică de confidențialitate vă pune la dispozitie prezentele informații pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejam datele cu caracter personal oferite.

Website-ul, prin politicile adoptate, inclusiv prin regulamentele interne, subliniază importanța protejării datelor personale, se vă asigură că va respecta drepturile persoanelor vizate în temeiul GDPR și va depune toate eforturile pentru ca datele Dumneavoastră să fie prelucrate cu respectarea cerintelor GDPR.

Acestă Politică are rolul de a va informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastră în contextul utilizarii serviciilor Website-ului.

Dacă Dumneavoastră aveți sub vârsta de 16 ani, vă rugăm să nu ne furnizați date cu caracter personal.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate (Ce informații colectăm despre Dumneavoastră)

Colectăm și prelucrăm datele Dumneavoastră atunci când interactionați cu Societatea prin intermediul Website-ului, respectiv informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularului de rezervare sau a formularului de contact de pe Website.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul formularului de contact și ulterior prelucrăm sunt: [nume] [adresa de email].

Datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul formularului de rezervare și ulterior prelucrăm sunt: [nume], [prenume], [adresa de email], [numarul de telefon de contact] și o serie de date cu caracter personal opționale pentru a facilita procesul de rezervare al cazărilor:

[țară], [compania], [adresa poștală], [scopul șederii], [oraș/locație], [cereri speciale], [stat/județ/regiune], [cod poștal]

Scopul Prelucrarii (Motivul pentru care vă prelucrăm datele)

Prin acceptarea acestei Politici vă exprimați acordul pentru includerea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în baza de date a Societății.

Societatea nu poate fi trasă la raspundere pentru incorectitudinea datelor pe care le-ați furnizat, lipsa actualizării acestora și/sau neglijența Dumneavoastră referitoare la securitatea datelor, respectiv a corespondenței transmise prin intermediul emailului/poștei și/sau mesajelor de tip SMS și nu poate fi trasa la raspundere în situația în care terțe persoane au intrat în posesia datelor Dumneavoastră.

Societatea păstreaza, conform specificațiilor Regulamentului privind protectia datelor personale, toate informațiile colectate în scopul derulârii relațiilor contractuale, comerciale sau precontractuale precum și o evidența a tranzacțiilor efectuate în format electronic și care sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În acest scop, un set minim de date cu privire la identitatea Dumneavoastră, va fi prelucrat cu scopul unic al respectării legislației în vigoare cu privire la asigurarea evidenței, inventarierii, selecționării, păstrării și folosirii documentelor pe care le deține (precum, dar nemilitat la Contracte Comerciale, Contracte de Prestări Servicii, Facturi Fiscale sau Chitanțe).

Drepturi (Drepturile de care beneficiați conform GDPR)

Conform Regulamentului, vă bucurați de următoarele drepturi referitoare la prelucrarea datelor personale:

  • Dreptul privind accesul la datele colectate. În situatia în care datele cu caracter personal ale Dumneavoastră sunt prelucrate de Societate va vom oferi acces la datele respective și la o serie de informații potrivit GDPR. Vă vom transmite, dacă ne veti solicita, o copie a datelor Dumneavoastră care fac obiectul prelucrării;
  • Dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a obține de la Societate, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datele Dumneavoastră inexacte, având în același timp dreptul de a obține completarea datelor Dumneavoastră care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
  • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor Dumneavoastră dacă se aplică unul dintre motivele prevazute de GDPR.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveti dreptul de a obține din partea Societății restricționarea prelucrării datelor Dumneavoastră;
  • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveti dreptul de a primi din partea Societății datele Dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat și dreptul de a ne solicita, în masura în care este posibil din punct de vedere tehnic, să vă transmitem datele către alt operator de date cu caracter personal;

Drepturile de care vă bucurați pot fi exercitate, în conditiile Regulamentului, prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, transmise prin poșta la adresa Societății din preambul sau pe adresa de e-mail a Societății ([email protected]) și/sau a Responsabilului cu protectia datelor la urmatoarea adresa de email [email protected], cerere la care va vom raspunde în termenul prevazut de GDPR. Pentru a raspunde unei asemenea cereri va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți orice alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii Dumneavoastră.

Dorim să vă informăm că în baza prevederilor legale, avem posibilitatea de a vă refuza, justificat, solicitarile abuzive și/sau anumite solicitări care nu se încadrează în limitele prevazute de normele în vigoare. De asemenea dorim să vă informăm că avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă și proporțională cu cererea Dumneavoastră.

În situația în care considerați că prelucrarea datelor Dumneavoastră nu este efectuată cu respectarea tuturor cerințelor impuse de Regulament vă puteti adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumita în continuare „ANSPDCP”) – www.dataprotection.ro și/sau instanțelor competente.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele Dumneavoastră vor fi prelucrate de Societate pe baza consimțământului Dumneavoastră atunci când ne furnizați datele Dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail [email protected] sau în orice alta modalitate pusă la dispoziție. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrari care a avut loc înainte de retragerea acestuia sau a oricăror date prelucrate în temeiul legii, în scopul oferirii serviciilor în baza unui contract de prestări servicii sau, dar nelimitat la, necesitatea datelor oferite în scopul întocmirii unor documente fiscale în baza legilor în vigoare.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe teritoriul României și/sau al Uniunii Europene, cu respectarea cerințelor Regulamentului. Cu toate acestea este posibil ca anumite informații să fie colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip cookie, sau prin intermediul funcțiilor de comunicare socială descrise la Art. 8 de mai jos.

Transferul Datelor către terți

Datele Dumneavoastră colectate și prelucrate de către Societate nu vor fi vandute către terțe părți. Datele cu caracter personal pot fi comunicate furnizorilor-colaboratori împuterniciți ai Societății care prelucrează datele în scopul pentru care acestea au fost colectate și conform instrucțiunilor Societății. Categoriile de împuterniciți care prelucrează date în numele Societății pot fi, cu titlu de exemplu, dar fara a ne limita la: furnizori de servicii de suport IT, furnizori de servicii de securitate IT, furnizori de servicii de booking, furnizori de servicii de analiză și de motoare de cautare care ne ajută la îmbunătățirea și optimizarea Website-ului nostru.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile.

Societatea ar putea partaja date cu caracter personal cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra Societății, vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau restructurări comerciale.

Societatea va efectua evaluări prealabile adecvate în selectarea terților furnizori de servicii și va impune acestora să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor Societății.

Securitatea datelor

Confidențialitatea datelor minorilor

Societatea va păstra datele Dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terțelor părți cloud – „cloud-based services”). Folosim masuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să impiedice accesul neautorizat. Transmiterea datelor prin Internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor Dumneavoastră transmise pe Website-ul nostru. Orice transmisie se face pe propriul Dumneavoastră risc și Societateaz nu va fi responsabilă pentru prejudiciile pe care le veți putea suferi Dumneavoastră sau altă persoană ca rezultat al intercepției neautorizate în cadrul utilizării acestui Site. După ce primim datele Dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Societatea nu colectează cu bună știință pe Website-ul său date cu caracter personal de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un parinte sau un tutore are cunostință că copiii săi au furnizat Societății datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Societatea. În cazul în care Societatea descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, Societatea va distruge aceste informații de pe sistemele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit, în scris, pentru prelucrarea de către Societate a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Cookies și funcții de comunicare socială

Website-ul nostru utilizează fișiere de tip Cookie.

Website-ul nostru poate include și funcții de comunicare sociala, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram sau Pinterest. Aceste funcții pot colecta informații despre Dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de Politică de informare/Politică privind confidențialitatea a companiei care le furnizeaza, terță parte.

Durata de prelucrare (Durata de păstrare și prelucrare a datelor Dumneavoastră)

Compania va prelucra și va procesa datele Dumneavoastră pentru o perioada care nu va depași perioada necesară indeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.

Astfel, dacă va veți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, Societatea va înceta prelucrarea datelor Dumneavoastră. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime.

Clauze finale

Putem actualiza această Politică periodic în funcție de modificările și completările legislative aplicabile, pe masură ce serviciile pe care le asigurăm prin intermediul Website-ului se modifică, precum și în funcție de nivelul de dezvoltare tehnologică. În aceste situații vă vom notifica orice modificare prin postarea unei noi variante pe Website. În cazul în care ne-ați furnizat datele Dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactam, vă vom anunța dacă modificăm această Politică.

Vă rugăm să consultați această Politică periodic pentru orice modificări.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri referitoare la prelucrarea datele Dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, vă rugăm să vă adresati Responsabilului cu protecția datelor din cadrul Societății la adresa de e-mail: [email protected] sau puteți transmite o scrisoare în atenția Responsabilului cu protecția datelor la adresa Societății din preambul.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat) sau informații legate de cazierul penal/judiciar atunci când ne contactați.

Mai jos, dorim să vă oferim dreptul de exportare sau ștergere a datelor Dumneavoastră de utilizator care pot fi stocate pe acest Website:

ÎNTREBĂRI ŞI DETALII DE CONTACT:

Pentru eventuale întrebări privind protecţia datelor în cadrul www.pensiunea-paco.ro, contactaţi: Data Protection Manager (Responsabilul cu protecţia datelor) prin e-mail la: [email protected]

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor

Președinte: D-na Ancuţa Gianina Opre Adresă: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, București

Date de contact: Tel. +40 21 252 5599, Fax +40 21 252 5757, e-mail: [email protected],

Website: http://www.dataprotection.ro/

Persoana de contact: D-na Ancuţa Gianina OPRE, Președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Datelor

Persoana de contact alternativ: D-na Alina SAVOIU, Șef al Departamentului Juridic și de Comunicare

Pentru problemele locale cu privire la protecția datelor, autoritatea locală poate fi contactată în limba română.